FEMTI ÅRS SERVICE FRA ISRAEL TIL NORGE

Landet og folket i Israel ha gjort store framskritt siden staten ble oppretttet i 1948, og vi i Immanuel Tours  har forsøkt å  holde tritt med 68 års utvikling ved å være pionerer når det gjelder å gi mulighet til å møte fortiden og samtidlig gi dem anledning til å bli en del av nåtiden med et blikk mot framtiden. Vi tilbyr ikke katalog eller pakketurer, men forsøker å  “skape en forkjell” ved å gi spesiel servise så turistene får anledning til å oppleve hva Gud har gjort og fremdeles gjør i dagens  Israel.  IMMANUEL TOURS er et familie selskap  og nesten 50 år har gått siden vi begynte vårt samarbeid med turist industrien i Norge og i løpet av disse årene har  vi mottatt tusener av norske turister og gjester . De fleste var vanlige mennesker som følte en spesiel  kontakt med landet og folket i Israel og hadde et ønske om å vandre i Jesu fotspor. Andre var høytstånde innen regjering og samfunn. Et slikt eksempel er Einar Gerhardsen som hadde lengst tjeneste tid som statsminister i Norges historie.  Listen over slike høytstånde personligheter som vi var priviiligerte til å være vertskap for er lang, men en person som må nevnes i denne sammenheng er Kåre Kristiansen, en aktiv politiker i Kristent Folkeparti i Norge, en oppriktig kristen, og en ekte venn av  jødene og støttespiller for staten Israel.

Det første selskapet vi samarbeidet  med i Norge var GLOBUS REISER, et stort reise og  turist selskap, med bransjer i Bergen og Stavanger. Selskapet’s eier og leder var Robert Kristiansen, Kåre Kristiansen’s bror. I mange  år spilte han  en viktig rolle ved å organisere og sende turist  grupper til det Hellige Land. Samarbeidet med GLOBUS varte i mange år og ga oss innblikk i norsk kultur og språk, samtidig som vi ble personlig kjent med tur ledere, og redaktører av velkjente norske aviser. Vi traff folk fra NRK og viktige personligheter fra Stortinget.  Mange av disse var gjester i  vårt hjem i Nes Ziona og personlige vennskap ble knyttet.

Aril Edvardsen, evangelisten fra Troens Bevis, og hans familie ble gode venner og vi hadde æren av å arrangere den første skandinaviske Hellige Ånd konferansen som  ble ledet av ham i Jerusalem i slutten av 1970 årene. Konferansen ble holdt i det internasjonale konferanse-senteret i Jerusalem og ble beæret med besøk av Teddy Kollek , Jerusalem’s velkjente borgermester.

En annen viktig del av vårt virke er samarbeidet med norske Folkehøyskoler.  Gjennom dem har tusener av norske ungdommer kommet til Israel – ledet av deres rektorer og lærere. Her har de fått anledning til å besøke de hellige stedene,

og fått bibelundervisning  på stedene “der  det skjedde”. Et møte med israeliske unge på deres egen alder er også viktig.  I denne forbindelse må må vi nevne Harry Wiig Andersen som var rektor  for Norhordland Folkehøyskule i 46 år. Han og hans kone Bjørg har et varmt hjerte for Israel’s land og folk, og i mer enn 35 år har Harry ledet studenter fra skolen, og vanlige turist grupper fra Norge til Israel og brukt IMMANUEL TOURS som sin agent.  I et intervju i en avis for noen år siden ble det referert at han sa “den beste måten å bekjempe anti-semitisme og Holocaust nektere er å bringe folk til Israel”. For to år siden , i Oktober 2014, brakte han gruppe nummer 100 til Israel og sammen med ham, Bjørg  og mange gjester hadde vi en stor feiring der representanter fra norsk og israelsk media var til stede. Harry fikk varme takkeord både muntllig og skriftlig fra Israel’s daværende turist minister og borgermesteren av Jerusalem.

Etter vanskelighter i Globus Reiser  i 1983 ble IMMANUEL TOURS opprettet og samarbeidet med Si-REISER i Ålesund begynte etter noen år. Dette har fortsatt fram til i dag men på en mindre skala. Nå betjener vi fra Si-REISER bare de tur ledere og grupper som utrykkelig ber om våre tjenester.

 Selv om vi har hatt vansker og skuffelser har Gud velsignet oss over alle  forventing og vi takker ham for all de gode norske vennene som har vært trofaste  mot oss alle disse  årene og spesielt  Harry og Bjørg Wiig Andersen og Arne Dahl.  Vi vil fortsatt gi god servise som vi er kjent for både i Norge og ellers i verden.

Phillip Meyers, grunnleggeren og direktoren for IMMANUEL TOURS feiret nylig sin 85 års dag, og vi er heldige some har både annen og tredje generasjon til å fortsette arbeidet.

BE OM FRED FOR JERUSALEM: LA DET GÅ DEM VEL SOM ELSKER DEG”.

(SALME 122: 6)

FIFTY YEAR SERVICE FROM ISRAEL TO NORWAY

The country and the people of Israel have made great strides since the state was created in 1948, and we at Immanuel Tours have tried to keep up with 68 years of development by being pioneers in giving the opportunity to face the past and at the same time give them the opportunity to to be a part of the present with a look to the future. We do not offer catalog or package tours, but try to “create a treat” by providing special crockery so that tourists have the opportunity to experience what God has done and still do in today’s Israel. IMMANUEL TOURS is a family company and almost 50 years have passed since we started our cooperation with the tourism industry in Norway and during these years we have received thousands of Norwegian tourists and guests. Most were ordinary people who felt a special contact with the land and the people of Israel and had a desire to walk in the footsteps of Jesus. Others were high in government and society. One such example is Einar Gerhardsen, who had the longest tenure as prime minister in Norway’s history. The list of such high-ranking personalities that we were privileged to host is long, but one person to be mentioned in this context is Kåre Kristiansen, an active politician in the Christian People’s Party in Norway, a sincere Christian, and a true friend of the Jews and supporter of the State of Israel.

The first company we partnered with in Norway was GLOBUS REISER, a large travel and tourism company, with branches in Bergen and Stavanger. The company’s owner and manager was Robert Kristiansen, Kåre Kristiansen’s brother. For many years he played an important role in organizing and sending tourist groups to the Holy Land. The collaboration with GLOBUS lasted for many years and gave us insight into Norwegian culture and language, while at the same time we became personally acquainted with tour leaders, and editors of well-known Norwegian newspapers. We met people from NRK and important personalities from the Storting. Many of these were guests at our home in Nes Ziona and personal friendships were made.

Aril Edvardsen, the Evangelist from the Evidence of Faith, and his family became good friends and we had the honor of organizing the first Scandinavian Holy Spirit conference led by him in Jerusalem in the late 1970s. The conference was held at the International Convention Center in Jerusalem and was honored with the visit of Teddy Kollek, Jerusalem’s well-known mayor.

Another important part of our work is collaboration with Norwegian Folk High Schools. Through them, thousands of Norwegian youth have come to Israel – led by their principals and teachers. Here they have had the opportunity to visit the holy places, and received Bible teaching in the places “where it happened”. A meeting with Israeli youth of their own age is also important. In this connection, we must mention Harry Wiig Andersen, who was the principal of Norhordland Folk High School for 46 years. He and his wife Bjørg have a warm heart for Israel’s country and people, and for more than 35 years, Harry has led students from the school, and regular tourist groups from Norway to Israel and used IMMANUEL TOURS as his agent. In an interview in a newspaper a few years ago, it was mentioned that he said “the best way to fight anti-Semitism and Holocaust denials is to bring people to Israel”. Two years ago, in October 2014, he brought group number 100 to Israel and together with him, Bjørg and many guests we had a great celebration where representatives from the Norwegian and Israeli media were present. Harry received warm thanks both verbally and in writing from Israel’s then-Minister of Tourism and the Mayor of Jerusalem.

After difficulties in Globus Reiser in 1983, IMMANUEL TOURS was established and the collaboration with Si-REISER in Ålesund began after a few years. This has continued to this day but on a smaller scale. Now from Si-REISER we only serve the tour leaders and groups who expressly ask for our services.

Although we have had difficulties and disappointments, God has blessed us with all expectations and we thank Him for all the good Norwegian friends who have been faithful to us all these years and especially Harry and Bjørg Wiig Andersen and Arne Dahl. We will continue to provide good crockery that we are known for both in Norway and elsewhere in the world.

Phillip Meyers, the founder and director of IMMANUEL TOURS recently celebrated its 85th anniversary, and we are fortunate some have the second and third generations to continue the work.

“PRAY FOR PEACE FOR JERUSALEM: LET IT GO WELL WHO LOVES YOU”.

(Psalm 122: 6)